1.BÖLÜM: 1-GİRİŞ

1.1. Giriş

Kişisel verilerin korunması, Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu (Bundan böyle kısaca “Klinik” veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) açısından büyük önem arz etmekte olup, öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu; hasta hekim ilişkisi içerisinde olduğu hasta, potansiyel hasta, bünyesinde çalışan veya çalışmak üzere başvuru yapan çalışan adayının, hukuki veya ticari ilişki içerisinde olduğu kişi, kurum ve kuruluş çalışanları ile yetkililerinin ve bir şekilde kişisel verisini işlediği üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğersair ilgili mevzuat gereğince azami hassasiyet göstermektedir.

1.2. Politikanın Amacı

Bu Politika’nın temel amacı, Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda çalışan adaylarımız, çalışanlarımız, Şirket yetkililerimiz, Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu’nun ticari ilişki içerisinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanları ile yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirket tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

1.3. Kapsam

İşbu Politika; Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu’nun hasta hekim ilişkisi içerisinde bulunduğu hasta ve potansiyel hastaların, bünyesinde çalışmak için iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının ve sigortalı olarak çalışan kişilerin, hukuki veya ticari ilişki içerisinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanlarının, yetkililerinin ve Klinik tarafından bir şekilde kişisel verisini işlediği üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

1.4. Politikanın Yürürlüğü

İşbu Politika Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu tarafından düzenlenerek …/…/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika, resmi internet sitesinde yayımlanmakta ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır.

1.5. Kısaltmalar ve Tanımlar

Alıcı Grubu : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Hasta : Klinik bünyesinde tıbbi tedavi veya işlem gören gerçek kişi

Potansiyel Hasta: Klinikten tıbbi tedavi veya işlem almak için başvuruda bulunan ancak henüz tedavi veya işlem görmeyen gerçek kişi

Tedarikçi : Kliniğe tıbbi tedavi ve işlem için gerekli her türlü ilaç, medikal malzeme, makine vd. eşyaları sağlayan gerçek veya tüzel kişi

Çalışan : Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu Kliniği personeli.

Çalışan Adayı:Klinik bünyesinde çalışmayan ancak çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler

Veri Sahibi :Verileri işlenen gerçek kişile

EBYS : Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Elektronik Ortam : Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam :Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

Estetisyen : Uzm. Dr. Şeyda Bayraktraoğlu Kliniği’nde cildin sağlığını ve görünümünü iyileştirmek için çeşitli bakım ve derin temizlik tedavileri uygulayan çalışan personel.

Hizmet Sağlayıcı :Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İlgili Kullanıcı : Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

İmha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. Kanun : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri :Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Veri İşleme Envanteri : Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika :Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. Veri Sorumluları

Sicil Bilgi Sistemi : Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

VERBİS :Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Yönetmelik :28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

2. BÖLÜM – 2: KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 12. Maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

2.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek Adına Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu Kliniği tarafından, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak, tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek ve güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek adına, teknolojik imkanlar, KVK Kurulu’nun yayınladığı rehberler ile güncel uygulama ve geliştirmeler çerçevesinde gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde kişisel ise verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ile muhafazasını sağlamak amacıyla tedbirlerin alınması hususunda gerçek veya tüzel kişilerle müştereken sorumludur. Veri Sorumlusu sıfatıyla bu müşterek sorumluluk gereği Veri İşleyen ile aşağıda sayılı idari tedbirlerden biri olan Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme”nin imzalanması zorunludur.

Bu kapsamda alınan teknik ve idari tedbirler şu şekildedir;

 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır
 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır,
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır
 • Kişisel verilerin saklanma, yok edilmesi ve imha konularında ekte bulunan Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu Kişisel Verileri Saklama, Yok Etme ve İmha Politikası hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Klinik içinde kamera görüntü alımı ve depolamasına ilişkin ekte bulunan Kamera ile İzleme ve Görüntü Depolama Politikası hazırlanmıştır.

2.1.2. Kişisel Verilerin Korunması Hususunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Kliniğin iç işleyişi kapsamında alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

2.1.3. Kişisel Verilerin Yetkisiz Şekilde İfşa Edilmesi Halinde Alınacak Tedbirler

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan Klinik içi mekanizmayı yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

KVK Kanunu ile bazı tipteki kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi halinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Söz konusu veri tipleri KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtildiği üzere; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve yukarıda gösterilen kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine ve korunmasına hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Klinik tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirlerin tamamı, özel nitelikli kişisel veriler bakımından da özenle uygulanmakta ve Klinik bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Özel Nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 3.4. (“Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi”) bölümünde yer verilmiştir.

2.3. Şirket Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konularında Farkındalıklarının Artırılması ve Denetimi

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesi, Kliniğin kişisel verilerin korunmasında almış olduğu idari tedbirlerden biridir. Bu kapsamda Kliniğin iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dahil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır.

Bununla birlikte Klinik, kişisel verilerin korunması mevzuatının güncellenmesine ve KVK Kurulu tarafından alınan ilke kararlarına paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

3. BÖLÜM – 3: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşleme

Klinik; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda klinik, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık, ölçülülük ve sınırlılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında ve amaçla bağlantılı olmayacak şekilde kullanmamaktadır.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Klinik; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, şirket tarafından kişisel verileri işlenen kişisel veri sahipleri; kişisel verilerini düzeltme ve doğruluğunu teyit etmeleri amacıyla diledikleri zaman Kliniğe başvurabilmektedirler. Alınan başvurular, konuyla ilgili yetkili birimleri tarafından değerlendirilmekte ve talebin yerinde olması halinde gerekli düzeltme ve doğrulamalar sağlanmaktadır.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Klinik, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirket bu kapsamda, kişisel verileri sadece yürütmekte olduğu tıbbi, ticari ve işletmesel faaliyetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olacak kadarını işlemektedir.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Klinik, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Bu kapsamda, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyetleri yürütülmemektedir.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Klinik, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Buna ilişkin olarak Klinik, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Klinik tarafından belirlenen “Kişisel Verileri Saklama, Yok Etme ve İmha Politikası” doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3.2. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu Kliniği, KVK Kanunu’nun 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Klinik, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır. Klinik tarafından kişisel verileri işlenen kişi gruplarına göre ayrı ayrı hazırlanan aydınlatma metinlerine www.seydabayraktaroglu.com adresinden ulaşılabilmektedir

3.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

Klinik tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda, ikincil düzenlemelerde ve bağlayıcı nitelikteki KVK Kurulu kararlarında öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

4. BÖLÜM – 4: KİŞİ GRUPLARI, KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

4.1. Veri Sahipleri Kişi Grupları

Politika kapsamındaki veri sahipleri, Firma tarafından kişisel verileri işlenen, tüm gerçek kişilerdir. Genel olarak veri sahipleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

Hasta

Potansiyel Hasta

Veli veya Vasi

Tedarikçiler,

Tedarikçi Yetkilisi ya da Çalışanı

Çalışanlar,

Çalışan Adayları,

Ziyaretçiler

4.2. Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu Kliniği bünyesinde; Kliniğin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

 • Kimlik bilgileriniz (Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik Numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz)
 • İletişim bilgileriniz (Ev adresi, İş adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi)
 • Finansal verileriniz: Kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, finansal profil, gelir bilgisi, imza sirküleri gibi veriler.
 • Borç Bakiyesi, Banka Hesap No, İban, Maaş Bilgisi, Maaş Ödeme Dekontu,
 • Özlük: Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu Kliniği ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri: Yıllık İzin/Ücretsiz İzin Formu, İşten Ayrılma Tarihi, İşten Ayrılma Sebebi, Çalışanın İş Yerine Giriş Çıkış Saatleri, Sgk İşe Giriş Bildirgesi, Sgk İşten Çıkış Bildirgesi, Askerlik Durumu Sgk Bildirim Kaydı, İş Pozisyonu/Unvan, Ücret, Eğitim, Bordro, Meslek Bilgisi, Meslek Kodu, Boy, Kilo, Diploma, Başvuru Formları, Yabancı Dil, Referans Kişi Bilgileri, Özgeçmiş, Disiplin Suçu Kaydı, Okul Bilgisi
 • Mesleki Deneyim:
 • Çalıştığı Kurum Bilgisi, Kurs-Sertifika Bilgisi
 • Eğitim Verisi:
 • Eğitim Kurumu Bilgisi,
 • Hukuki İşlem:
 • Haciz, Dosya No,
 • Görsel/İşitsel bilgiler: Fotoğraf ve kamera kayıtları.
 • Sağlık Bilgileri ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b. Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve /veya bunların bir sonucu olarak elde dilen her türlü sağlık bilgileri ile verilerinizi
 • Anket, teşekkür, şikayet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz
 • Web sitesi kullanımı sırasında elde ettiğimiz IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz başta olmak üzere kullanım sırasında elde dilen gezinme verileriniz
 • Fiziksel Mekan Güvenliği: Kameralar.

4.3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisinde aşağıda ve her bir kişi grubu için hazırlanmış olan Aydınlatma Metinlerinde sayılan amaçlarla işlenmektedir.

4.3.1 Hasta ve Potansiyel Hastalar Bakımından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Randevu Kaydının Oluşturulması, Hasta Takibinin Oluşturulması
 • Tıbbi Teşhiş, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Kişisel veri/kişisel verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Size özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve /veya cihaz temini,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma,
 • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, randevu kaydının oluşturulması, hasta takibinin oluşturulması, hasta memnuniyetinin ölçülmesi
 • Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
 • Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi
 • Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler yer almaktadır.

4.3.2. Çalışanlar Bakımından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Klinik işlerinin yürütüldüğü birimlerinde bulunan gerçek, tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • Klinik işlerinin yürütüldüğü alanlarda disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması amacıyla kamera görüntülerinin depolanması
 • 4857 sayılı İş Kanunu gereğince üzerimize düşen kanuni sorumluluğu yerine getirmek amacıyla,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği gereğince üzerimize düşen kanuni sorumluluğu yerine getirmek amacıyla,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince üzerimize düşen kanuni sorumluluğu yerine getirmek amacıyla,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince üzerimize düşen kanuni sorumluluğu yerine getirmek amacıyla,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu gereğince üzerimize düşen kanuni sorumluluğu yerine getirmek amacıyla,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Kliniğin iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki
 • yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla size tedarik edilen araç ve benzin kullanımınızın takibine ilişkin verileri topluyoruz.
 • Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması
 • Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
 • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması
 • Personel özlük dosyasının oluşturulması
 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması
 • Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Çalışanlarla iletişimin sağlanması
 • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması
 • Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi
 • Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
 • Tüm çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi,
 • Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Kamu düzeninin ve sağlığının korunması

4.3.3. Tedarikçiler Bakımından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • İlaç ve tıbbi cihaz ve malzeme temini,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince üzerimize düşen kanuni yükümlülükleri yerine getirmek,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gereğince üzerimize düşen kanuni yükümlülükleri yerine getirmek,,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince üzerimize düşen kanuni yükümlülükleri yerine getirmek,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince üzerimize düşen kanuni yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

4.3.4. Ziyaretçiler, Bakımından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • Kamera görüntülerinin depolanması firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Kamu düzeninin ve sağlığının korunması

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

BÖLÜM – 5: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI, AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Klinik, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirket, bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

5.1.1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması Şartları

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Kliniğin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kliniğin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

• Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından

5.1.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı yapılmamaktadır.

5.2. Kişisel Verilerin Aktarım Amaçları

 • Kliniğin kanuni veya sözleşmesel edimlerini ifa etmek
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması, ifa edilmemiş olan edimlerin yerine getirilmesi veyahut hukuki işlerin takibi
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi ile yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İlgili mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

5.3. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu, KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. Klinik, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini yukarıda sayılan amaçlar dahilinde aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilmektedir:

5.3.1. Hasta ve Potansiyel Hastalar Bakımından Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 SAYILI Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname , 6698 Sayılı Kişisel Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahrumiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar;
 • T.C Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimler
 • SGK tabiiyetindeki hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel sigortanızı kullanmanız halinde (şayet var ise) üyesi olduğunuz sigorta şirketiniz ile faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumumuz ile
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız yetki verdiğimiz kanuni temsilcilerle
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için işbirliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlar, ambulans tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilerle paylaşılabilecektir.

5.3.2. Çalışanlar Bakımından Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler

 • Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri
 • İlgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum, kuruluşlar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlar
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler/ muhasebeciler ve bankalar
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veyahut hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar

5.3.3. Tedarikçiler Bakımından Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler

 • İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlar
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerini yerine getirmek üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Kolluk kuvvetleri
 • Hukuki işlerin takibi amacı ile avukatlar veya avukatlık ortaklıkları

5.3.4. Ziyaretçiler Bakımından Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler

 • İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlar
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerini yerine getirmek üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Kolluk kuvvetleri
 • Hukuki işlerin takibi amacı ile avukatlar veya avukatlık ortaklıkları

Klinik, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, klinik öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu’nun kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin detaylı bilgiye “Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu Kliniği Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” isimli dokümandan ulaşılabilmektedir.

BÖLÜM – 7: KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu, Kanun’un 10. Maddesine uygun olarak hazırlanan ve yayınlanan aydınlatma metinleriyle, kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte ve bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. Klinik, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için Kanun’un 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

7.1. Veri Sahibinin Hakları ve Bu Hakların Kullanması

7.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, yukarıda sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

7.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formunu doldurup imzalayarak Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu’na ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

i. www.seydabayraktaroglu.com adresinde bulunan Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Formunu doldurulduktan sonra veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden, noter veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile “Çağlayan Mahallesi Fener Cad. No:52 D:1-2 Muratpaşa/Antalya” adresine iletilmesi ile,

www.seydabayraktaroglu.com adresinde bulunan Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Formunun doldurduktan sonra KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi veya güvenli elektronik imzanızı veya mobil imzanızı ya da tarafınızca Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu’na daha önce bildirilen ve Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@seydabayraktaroglu.com adresine gönderilmesi suretiyle.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu’na iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

7.2. Başvurulara Verilecek Cevaplar

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu’na yalnızca 6698 Sayılı KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu sayıldığı durumlarda başvuru yapılması gerekmektedir. Bu durum, Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu’na doğrudan ilgili kişiden kişisel veri topladığı durumlarda mevcut olabilmektedir. Bunlar dışında, diğer şirketlerin veri sorumlusu sayıldığı kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili başvuruların Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu’na değil, ilgili şirkete yapılması gerekmektedir.

7.2.1. Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, yukarıda yer alan usule uygun olarak talebini Şirkete iletmesi durumunda Şirket, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre başvurularınıza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 sayfa için ücret alınmayacak, devam eden her sayfa başına 1 TL ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

BÖLÜM – 8: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR

8.1. Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu tarafından bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak kamera ile izleme faaliyeti yürütülmektedir. Klinikte, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır. Klinik tarafından Kanun’un

10. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Ayrıca, Klinik, Kanun’un 4. Maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Şirket tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç işbu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır. Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Klinik tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyetleri ve bu kişisel verilerin işlenmesi saklanmasına ilişkin detaylı bilgiye “Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu Kamera İle İzleme ve Görüntü Depolama Politikası” isimli dokümandan ulaşılabilmektedir.